Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
559 545 €
Neobežný majetok
456 039 €
Obežný majetok
96 147 €
Časové rozlíšenie súčet
7 359 €
Pasíva
559 545 €
Vlastné imanie
-221 625 €
Záväzky celkom
752 416 €
Časové rozlíšenie súčet
28 754 €
Výnosy
4 321 323 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
868 196 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 453 127 €
Náklady
4 356 350 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 496 080 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
860 271 €
Zisk
-35 028 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-35 028 €
Príjmy889,4 tis. €
Nedaňové príjmy
94,9 %
Granty a transfery
4,6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,5 %
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
priemer odvetvia*
Výdavky3,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,9 %
Tovary a služby
23,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,3 %
Bežné transfery
0,7 %
Kapitálové výdavky
0,2 %
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Piaristická 42
Obec:91101 Trenčín
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčín
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36124702
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:88 990 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby