Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola J. Kréna

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
554 549 €
Neobežný majetok
510 240 €
Obežný majetok
43 323 €
Časové rozlíšenie súčet
986 €
Pasíva
554 549 €
Vlastné imanie
837 €
Záväzky celkom
553 712 €
Výnosy
684 378 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
45 437 €
Výnosy z finančnej činnosti
638 942 €
Náklady
687 323 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
640 672 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
46 651 €
Zisk
-2 944 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 944 €
Príjmy45,4 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná umelecká škola J. Kréna
priemer odvetvia*
Výdavky611,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
62,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,2 %
Tovary a služby
13,1 %
Bežné transfery
1,7 %
Základná umelecká škola J. Kréna
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Štúrova 15
Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nové Mesto nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36125245
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby