Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 679 468 €
Neobežný majetok
1 602 191 €
Obežný majetok
76 405 €
Časové rozlíšenie súčet
872 €
Pasíva
1 679 468 €
Vlastné imanie
-30 855 €
Záväzky celkom
1 708 368 €
Časové rozlíšenie súčet
1 956 €
Výnosy
1 268 763 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
155 607 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 113 157 €
Náklady
1 271 028 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 113 539 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
157 490 €
Zisk
-2 265 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 265 €
Príjmy210,5 tis. €
Nedaňové príjmy
70,3 %
Granty a transfery
23,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
6,8 %
Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27
priemer odvetvia*
Výdavky1,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
52,6 %
Tovary a služby
28,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,3 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Bežné transfery
0,2 %
Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Na Dolinách 27
Obec:91105 Trenčín
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčín
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36125971
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby