Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 054 820 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
554 611 €
53 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
473 814 €
85 %
83 %
Odmeny
49 804 €
9 %
6 %
Príplatky
30 992 €
6 %
10 %
Tovary a služby
299 003 €
28 %
20 %
Materiál
133 118 €
45 %
44 %
Energie, voda a komunikácie
86 651 €
29 %
22 %
Služby
66 399 €
22 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
12 292 €
4 %
10 %
Nájomné za nájom
417 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
127 €
0 %
1 %
Dopravné
0 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
193 469 €
18 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
142 000 €
73 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
40 189 €
21 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
11 281 €
6 %
9 %
Kapitálové výdavky
6 000 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
6 000 €
100 %
98 %
Bežné transfery
1 737 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
1 737 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby