Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času Dubnica nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
75 230 €
Neobežný majetok
50 057 €
Obežný majetok
24 440 €
Časové rozlíšenie súčet
733 €
Pasíva
75 230 €
Vlastné imanie
712 €
Záväzky celkom
72 941 €
Časové rozlíšenie súčet
1 578 €
Výnosy
285 575 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
16 401 €
Výnosy z finančnej činnosti
269 175 €
Náklady
286 256 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
269 001 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
17 255 €
Zisk
-680 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-680 €
Príjmy21,6 tis. €
Nedaňové príjmy
76,7 %
Granty a transfery
23,3 %
Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky267,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
49,1 %
Tovary a služby
32,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,0 %
Bežné transfery
0,0 %
Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pod hájom 13/133
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36128601
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby