Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 095 231 €
Neobežný majetok
873 535 €
Obežný majetok
197 553 €
Časové rozlíšenie súčet
24 143 €
Pasíva
1 095 231 €
Vlastné imanie
43 051 €
Záväzky celkom
1 052 180 €
Výnosy
2 133 882 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
175 034 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 958 848 €
Náklady
2 110 882 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 950 114 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
160 767 €
Zisk
23 000 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
23 000 €
Príjmy159,1 tis. €
Nedaňové príjmy
99,2 %
Granty a transfery
0,8 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky1,9 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,4 %
Tovary a služby
17,9 %
Bežné transfery
1,4 %
Kapitálové výdavky
0,2 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Poľovnícka 12
Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nové Mesto nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36129470
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby