Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Považské múzeum v Žiline

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
10 409 150 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
10 252 207 €
98 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
10 252 207 €
100 %
100 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 782 575 €
56 %
15 %
Stavby
2 116 550 €
21 %
61 %
Pozemky
1 913 893 €
19 %
16 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
226 438 €
2 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
205 251 €
2 %
4 %
Umelecké diela a zbierky
7 500 €
0 %
0 %
Obežný majetok
153 649 €
1 %
7 %
Finančné účty súčet
127 620 €
83 %
84 %
Bankové účty
127 140 €
83 %
81 %
Peniaze
480 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
24 674 €
16 %
4 %
Tovar
16 262 €
11 %
1 %
Materiál
8 412 €
5 %
2 %
Pohľadávky spolu
1 355 €
1 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 355 €
1 %
11 %
Pohľadávky voči zamestnancom
1 355 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
3 293 €
0 %
0 %
Príjmy budúcich období
1 978 €
60 %
5 %
Náklady budúcich období
1 315 €
40 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby