Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Spolu majetok
2 604 673 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 302 237 €
88 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 302 237 €
100 %
100 %
Stavby
2 247 348 €
98 %
87 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
54 889 €
2 %
3 %
Obežný majetok
276 188 €
11 %
15 %
Finančné účty súčet
263 488 €
95 %
95 %
Bankové účty
263 117 €
95 %
91 %
Ceniny
372 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
10 110 €
4 %
2 %
Materiál
10 110 €
4 %
2 %
Pohľadávky spolu
2 589 €
1 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 589 €
1 %
3 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
1 127 €
0 %
0 %
Pohľadávky voči zamestnancom
927 €
0 %
0 %
Ostatné pohľadávky
535 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
26 249 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
26 249 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby