Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 784 176 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 687 983 €
61 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 366 976 €
81 %
83 %
Odmeny
180 017 €
11 %
7 %
Príplatky
140 741 €
8 %
10 %
Doplatok k platu a ďalší plat
249 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
585 355 €
21 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
389 037 €
66 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
96 021 €
16 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
76 640 €
13 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
23 658 €
4 %
2 %
Tovary a služby
460 975 €
17 %
18 %
Materiál
176 622 €
38 %
45 %
Energie, voda a komunikácie
125 260 €
27 %
21 %
Rutinná a štandardná údržba
83 196 €
18 %
10 %
Služby
73 091 €
16 %
23 %
Dopravné
1 380 €
0 %
0 %
Nájomné za nájom
1 179 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
248 €
0 %
0 %
Bežné transfery
43 875 €
2 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
43 875 €
100 %
92 %
Kapitálové výdavky
5 988 €
0 %
0 %
Obstarávanie kapitálových aktív
5 988 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby