Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 303 908 €
Neobežný majetok
2 040 060 €
Obežný majetok
236 029 €
Časové rozlíšenie súčet
27 819 €
Pasíva
2 303 908 €
Vlastné imanie
-39 528 €
Záväzky celkom
2 284 940 €
Časové rozlíšenie súčet
58 496 €
Výnosy
2 614 296 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
211 824 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 402 473 €
Náklady
2 622 105 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 537 628 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
84 476 €
Zisk
-7 808 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-7 808 €
Príjmy251,5 tis. €
Nedaňové príjmy
84,9 %
Granty a transfery
15,1 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky2,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,9 %
Tovary a služby
17,4 %
Kapitálové výdavky
3,4 %
Bežné transfery
0,9 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Šrobárova 20
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36159051
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby