Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 285 580 €
Neobežný majetok
1 956 209 €
Obežný majetok
294 297 €
Časové rozlíšenie súčet
35 074 €
Pasíva
2 285 580 €
Vlastné imanie
-41 062 €
Záväzky celkom
2 269 772 €
Časové rozlíšenie súčet
56 870 €
Výnosy
2 890 547 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
111 844 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 778 703 €
Náklady
2 892 081 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 832 140 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
59 942 €
Zisk
-1 534 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 534 €
Príjmy405,8 tis. €
Nedaňové príjmy
89,7 %
Granty a transfery
10,3 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky2,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
62,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,5 %
Tovary a služby
14,8 %
Bežné transfery
1,0 %
Kapitálové výdavky
0,1 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Šrobárova 20
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36159051
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby