Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola M.Moyzesa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
966 090 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
645 671 €
67 %
63 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
525 590 €
81 %
84 %
Príplatky
108 428 €
17 %
11 %
Odmeny
11 653 €
2 %
4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
221 372 €
23 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
148 393 €
67 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
43 870 €
20 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
22 208 €
10 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
6 901 €
3 %
2 %
Tovary a služby
96 121 €
10 %
14 %
Služby
36 078 €
38 %
38 %
Energie, voda a komunikácie
32 959 €
34 %
23 %
Materiál
21 256 €
22 %
25 %
Rutinná a štandardná údržba
5 393 €
6 %
11 %
Dopravné
434 €
0 %
1 %
Nájomné za nájom
2 €
0 %
3 %
Cestovné náhrady
0 €
0 %
0 %
Bežné transfery
2 925 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
2 925 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby