Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Spolu majetok
2 894 469 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 655 440 €
92 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 655 440 €
100 %
100 %
Stavby
2 612 369 €
98 %
87 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 872 €
2 %
3 %
Umelecké diela a zbierky
199 €
0 %
0 %
Obežný majetok
213 380 €
7 %
15 %
Finančné účty súčet
176 156 €
83 %
95 %
Bankové účty
175 840 €
82 %
91 %
Ceniny
316 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
34 636 €
16 %
2 %
Materiál
34 636 €
16 %
2 %
Pohľadávky spolu
2 588 €
1 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 588 €
1 %
3 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
1 848 €
1 %
0 %
Ostatné pohľadávky
722 €
0 %
1 %
Pohľadávky voči zamestnancom
17 €
0 %
0 %
Iné pohľadávky
2 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
25 649 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
25 649 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby