Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 509 003 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 486 476 €
59 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 207 048 €
81 %
83 %
Príplatky
141 585 €
10 %
10 %
Odmeny
137 842 €
9 %
7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
514 113 €
20 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
346 040 €
67 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
108 314 €
21 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
42 294 €
8 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
17 465 €
3 %
2 %
Tovary a služby
475 062 €
19 %
18 %
Materiál
217 061 €
46 %
45 %
Energie, voda a komunikácie
123 001 €
26 %
21 %
Služby
104 486 €
22 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
29 154 €
6 %
10 %
Dopravné
1 008 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
239 €
0 %
0 %
Nájomné za nájom
113 €
0 %
0 %
Bežné transfery
26 298 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
26 298 €
100 %
92 %
Kapitálové výdavky
7 054 €
0 %
0 %
Obstarávanie kapitálových aktív
7 054 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby