Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

FK DAC 1904, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 695 443 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 509 200 €
56 %
93 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
1 433 765 €
95 %
0 %
Oceniteľné práva
1 433 765 €
95 %
0 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
75 435 €
5 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
75 435 €
5 %
3 %
Obežný majetok
1 006 646 €
37 %
7 %
Pohľadávky spolu
786 121 €
78 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
781 385 €
78 %
11 %
Pohľadávky z obchodného styku
623 637 €
62 %
4 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
623 637 €
62 %
4 %
Daňové pohľadávky a dotácie
81 621 €
8 %
1 %
Iné pohľadávky
74 679 €
7 %
1 %
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 448 €
0 %
0 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
4 736 €
0 %
1 %
Odložená daňová pohľadávka
4 736 €
0 %
0 %
Finančné účty súčet
157 606 €
16 %
84 %
Bankové účty
152 327 €
15 %
81 %
Peniaze
5 279 €
1 %
1 %
Zásoby súčet
62 919 €
6 %
4 %
Materiál
61 823 €
6 %
2 %
Tovar
1 096 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
179 597 €
7 %
0 %
Náklady budúcich období krátkodobé
179 597 €
100 %
20 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby