Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
119 309 321 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
98 252 990 €
82 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
98 045 299 €
100 %
94 %
Stavby
85 819 068 €
87 %
71 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 675 117 €
7 %
8 %
Pozemky
3 129 343 €
3 %
11 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
2 421 771 €
2 %
3 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
207 691 €
0 %
0 %
Softvér
191 174 €
0 %
0 %
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
9 413 €
0 %
0 %
Oceniteľné práva
7 104 €
0 %
0 %
Obežný majetok
20 996 471 €
18 %
8 %
Finančné účty súčet
15 232 757 €
73 %
42 %
Bankové účty
15 192 825 €
72 %
41 %
Peniaze
39 932 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
5 405 742 €
26 %
51 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
3 852 491 €
18 %
42 %
Pohľadávky z obchodného styku
3 832 568 €
18 %
35 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
3 816 776 €
18 %
28 %
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
15 792 €
0 %
0 %
Iné pohľadávky
19 923 €
0 %
4 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
1 553 251 €
7 %
8 %
Odložená daňová pohľadávka
1 553 251 €
7 %
3 %
Zásoby súčet
357 972 €
2 %
5 %
Materiál
357 867 €
2 %
4 %
Zvieratá
105 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
59 860 €
0 %
1 %
Príjmy budúcich období krátkodobé
31 986 €
53 %
80 %
Náklady budúcich období krátkodobé
27 845 €
47 %
10 %
Náklady budúcich období dlhodobé
29 €
0 %
5 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby