Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

DUMAT - mestská príspevková organizácia

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 514 026 €
Neobežný majetok
5 201 416 €
Obežný majetok
311 354 €
Časové rozlíšenie súčet
1 257 €
Pasíva
5 514 026 €
Vlastné imanie
128 083 €
Záväzky celkom
5 385 943 €
Výnosy
1 422 675 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
226 907 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 195 768 €
Náklady
1 428 539 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 419 309 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
9 230 €
Zisk
-5 864 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-5 864 €
Príjmy1,3 mil. €
Granty a transfery
74,6 %
Nedaňové príjmy
22,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,1 %
DUMAT - mestská príspevková organizácia
priemer odvetvia*
Výdavky1,3 mil. €
Tovary a služby
59,4 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
21,6 %
Kapitálové výdavky
9,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
7,7 %
Bežné transfery
2,0 %
DUMAT - mestská príspevková organizácia
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Bratislavská 435/12
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36293962
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:3.6.1997
SK NACE:68 320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby