Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

DUMAT - mestská príspevková organizácia

Spolu majetok
7 039 523 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
6 578 662 €
93 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
6 572 669 €
100 %
100 %
Stavby
5 846 903 €
89 %
64 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
367 350 €
6 %
17 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
161 667 €
2 %
4 %
Dopravné prostriedky
13 298 €
0 %
0 %
Obežný majetok
456 434 €
6 %
9 %
Finančné účty súčet
380 799 €
83 %
62 %
Bankové účty
375 293 €
82 %
58 %
Ceniny
3 972 €
1 %
0 %
Peniaze
1 534 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
69 382 €
15 %
37 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
69 382 €
15 %
36 %
Ostatné pohľadávky
44 119 €
10 %
13 %
Odberatelia
24 754 €
5 %
0 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
0 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
4 427 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
4 427 €
100 %
5 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby