Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stavebná prevádzkáreň, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
377 671 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
318 421 €
84 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
318 421 €
100 %
100 %
Pozemky a stavby
295 860 €
93 %
4 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
22 561 €
7 %
2 %
Obežný majetok
59 250 €
16 %
13 %
Pohľadávky spolu
54 655 €
92 %
50 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
54 655 €
92 %
49 %
Pohľadávky z obchodného styku
47 379 €
80 %
45 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
6 039 €
10 %
0 %
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 237 €
2 %
1 %
Zásoby súčet
2 444 €
4 %
5 %
Finančné účty súčet
2 151 €
4 %
45 %
Peniaze a účty v bankách spolu
2 151 €
4 %
7 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby