Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ENERGO-SK, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 830 855 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
941 073 €
51 %
63 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
941 073 €
100 %
99 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
930 243 €
99 %
23 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
10 830 €
1 %
19 %
Obežný majetok
883 610 €
48 %
36 %
Finančné účty súčet
453 672 €
51 %
40 %
Bankové účty
451 377 €
51 %
39 %
Peniaze
2 295 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
429 938 €
49 %
58 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
341 015 €
39 %
50 %
Pohľadávky z obchodného styku
247 347 €
28 %
38 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
247 347 €
28 %
34 %
Iné pohľadávky
82 879 €
9 %
6 %
Daňové pohľadávky a dotácie
10 789 €
1 %
2 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
88 923 €
10 %
8 %
Odložená daňová pohľadávka
88 923 €
10 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
6 172 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období krátkodobé
3 151 €
51 %
14 %
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 021 €
49 %
82 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby