Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ENERGO-SK, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 138 557 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
873 334 €
77 %
65 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
873 334 €
100 %
99 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
788 447 €
90 %
21 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
84 887 €
10 %
22 %
Obežný majetok
262 750 €
23 %
35 %
Pohľadávky spolu
205 736 €
78 %
55 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
127 330 €
48 %
47 %
Pohľadávky z obchodného styku
127 330 €
48 %
36 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
127 330 €
48 %
32 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
78 406 €
30 %
8 %
Odložená daňová pohľadávka
78 406 €
30 %
0 %
Finančné účty súčet
57 014 €
22 %
42 %
Bankové účty
51 734 €
20 %
42 %
Peniaze
5 280 €
2 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
2 473 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období krátkodobé
2 473 €
100 %
16 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby