Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Divadlo Jonáša Záborského

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
11 274 429 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
10 799 712 €
96 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
10 799 712 €
100 %
100 %
Stavby
10 070 585 €
93 %
61 %
Pozemky
432 762 €
4 %
16 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
232 566 €
2 %
3 %
Umelecké diela a zbierky
43 776 €
0 %
0 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
14 552 €
0 %
4 %
Dopravné prostriedky
4 215 €
0 %
0 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
1 256 €
0 %
0 %
Obežný majetok
460 165 €
4 %
7 %
Finančné účty súčet
422 448 €
92 %
84 %
Bankové účty
409 577 €
89 %
81 %
Ceniny
12 374 €
3 %
1 %
Peniaze
498 €
0 %
1 %
Pohľadávky spolu
30 635 €
7 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
30 635 €
7 %
11 %
Iné pohľadávky
14 359 €
3 %
1 %
Odberatelia
14 062 €
3 %
3 %
Daň z príjmov
1 259 €
0 %
0 %
Pohľadávky voči zamestnancom
859 €
0 %
0 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
96 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
7 081 €
2 %
4 %
Tovar
7 081 €
2 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
14 553 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
14 553 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby