Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Levoča, ul. Gašpara Haina 37

Spolu majetok
1 857 473 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 731 709 €
93 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 731 709 €
100 %
100 %
Stavby
1 661 432 €
96 %
87 %
Pozemky
66 226 €
4 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 052 €
0 %
2 %
Obežný majetok
121 538 €
7 %
13 %
Finančné účty súčet
116 447 €
96 %
94 %
Bankové účty
116 447 €
96 %
91 %
Zásoby súčet
4 208 €
3 %
2 %
Materiál
4 208 €
3 %
2 %
Pohľadávky spolu
883 €
1 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
883 €
1 %
3 %
Ostatné pohľadávky
563 €
0 %
1 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
320 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
4 225 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
4 225 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby