Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
236 909 €
Neobežný majetok
33 609 €
Obežný majetok
199 277 €
Časové rozlíšenie súčet
4 023 €
Pasíva
236 909 €
Vlastné imanie
-4 813 €
Záväzky celkom
241 721 €
Výnosy
2 288 845 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
234 822 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 054 023 €
Náklady
2 280 601 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 214 322 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
66 279 €
Zisk
8 244 €
Daň z príjmov
69 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
8 175 €
Príjmy210,6 tis. €
Nedaňové príjmy
78,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
13,5 %
Granty a transfery
8,1 %
Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
priemer odvetvia*
Výdavky2,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,2 %
Tovary a služby
22,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,7 %
Bežné transfery
0,5 %
Kapitálové výdavky
0,2 %
Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Karpatská 8063/11
Obec:01008 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilina
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37813013
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby