Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
215 159 €
Neobežný majetok
41 691 €
Obežný majetok
172 679 €
Časové rozlíšenie súčet
789 €
Pasíva
215 159 €
Vlastné imanie
-30 004 €
Záväzky celkom
245 163 €
Výnosy
1 839 574 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
154 046 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 685 529 €
Náklady
1 859 139 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 804 333 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
54 806 €
Zisk
-19 564 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-19 564 €
Príjmy143,1 tis. €
Nedaňové príjmy
82,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
13,0 %
Granty a transfery
4,7 %
Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina
priemer odvetvia*
Výdavky1,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,9 %
Tovary a služby
23,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,9 %
Kapitálové výdavky
0,9 %
Bežné transfery
0,9 %
Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Sv. Gorazda 1
Obec:01008 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilina
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37813064
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby