Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
836 914 €
Neobežný majetok
601 396 €
Obežný majetok
234 845 €
Časové rozlíšenie súčet
674 €
Pasíva
836 914 €
Vlastné imanie
-420 €
Záväzky celkom
835 372 €
Časové rozlíšenie súčet
1 963 €
Výnosy
1 879 510 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
97 643 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 781 868 €
Náklady
1 881 340 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 805 535 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
74 428 €
Zisk
-1 830 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 830 €
Príjmy205,4 tis. €
Nedaňové príjmy
47,9 %
Granty a transfery
26,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
25,8 %
Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín
priemer odvetvia*
Výdavky1,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,6 %
Tovary a služby
21,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,1 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Bežné transfery
0,5 %
Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Medvedzie 155
Obec:02744 Tvrdošín
Okres:Tvrdošín
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Tvrdošín
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37813226
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby