Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola Ladislava Árvaya

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
143 491 €
Neobežný majetok
46 838 €
Obežný majetok
96 609 €
Časové rozlíšenie súčet
43 €
Pasíva
143 491 €
Vlastné imanie
-816 €
Záväzky celkom
144 307 €
Výnosy
1 407 458 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
137 835 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 269 624 €
Náklady
1 395 483 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 256 401 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
139 082 €
Zisk
11 976 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
11 976 €
Príjmy140,9 tis. €
Nedaňové príjmy
97,8 %
Granty a transfery
2,2 %
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya
priemer odvetvia*
Výdavky1,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
63,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,2 %
Tovary a služby
11,5 %
Kapitálové výdavky
1,9 %
Bežné transfery
0,6 %
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Dolný Val 12
Obec:01142 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilina
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37813358
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby