Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času DÚHA

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
193 469 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
106 979 €
55 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
84 903 €
79 %
82 %
Príplatky
15 576 €
15 %
12 %
Odmeny
6 500 €
6 %
6 %
Tovary a služby
47 723 €
25 %
17 %
Služby
29 691 €
62 %
43 %
Energie, voda a komunikácie
7 459 €
16 %
21 %
Materiál
6 242 €
13 %
22 %
Dopravné
3 647 €
8 %
2 %
Rutinná a štandardná údržba
352 €
1 %
8 %
Nájomné za nájom
288 €
1 %
4 %
Cestovné náhrady
45 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
38 622 €
20 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
26 207 €
68 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
6 734 €
17 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
4 286 €
11 %
19 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
1 394 €
4 %
2 %
Bežné transfery
145 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
145 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby