Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Leopoldov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
244 625 €
Neobežný majetok
234 223 €
Obežný majetok
8 112 €
Časové rozlíšenie súčet
2 289 €
Pasíva
244 625 €
Vlastné imanie
-24 279 €
Záväzky celkom
267 040 €
Časové rozlíšenie súčet
1 864 €
Výnosy
521 728 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
40 610 €
Výnosy z finančnej činnosti
481 118 €
Náklady
516 621 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
481 787 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
34 834 €
Zisk
5 106 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 106 €
Príjmy39,0 tis. €
Nedaňové príjmy
86,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
13,8 %
Materská škola Leopoldov
priemer odvetvia*
Výdavky449,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,5 %
Tovary a služby
22,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,7 %
Bežné transfery
0,9 %
Materská škola Leopoldov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Štúrova 419/1
Obec:92041 Leopoldov
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Leopoldov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37838628
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby