Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Leopoldov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
449 437 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
254 080 €
57 %
55 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
195 905 €
77 %
84 %
Príplatky
35 953 €
14 %
10 %
Odmeny
22 180 €
9 %
6 %
Doplatok k platu a ďalší plat
42 €
0 %
0 %
Tovary a služby
102 832 €
23 %
24 %
Materiál
69 949 €
68 %
46 %
Služby
15 284 €
15 %
20 %
Energie, voda a komunikácie
14 495 €
14 %
25 %
Rutinná a štandardná údržba
2 834 €
3 %
8 %
Cestovné náhrady
255 €
0 %
0 %
Dopravné
14 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
88 509 €
20 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
62 491 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
17 077 €
19 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
8 941 €
10 %
9 %
Bežné transfery
4 017 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
4 017 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby