Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
209 407 €
Neobežný majetok
144 566 €
Obežný majetok
64 840 €
Pasíva
209 407 €
Vlastné imanie
-151 667 €
Záväzky celkom
361 073 €
Výnosy
794 189 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
99 810 €
Výnosy z finančnej činnosti
694 379 €
Náklady
893 386 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
824 199 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
69 186 €
Zisk
-99 197 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-99 197 €
Príjmy174,4 tis. €
Granty a transfery
51,0 %
Nedaňové príjmy
49,0 %
Materská škola, Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
priemer odvetvia*
Výdavky803,1 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,4 %
Tovary a služby
23,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,3 %
Bežné transfery
1,6 %
Kapitálové výdavky
1,0 %
Materská škola, Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37839977
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby