Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
803 131 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
437 124 €
54 %
58 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
394 062 €
90 %
86 %
Príplatky
29 062 €
7 %
9 %
Odmeny
14 000 €
3 %
5 %
Tovary a služby
190 500 €
24 %
21 %
Materiál
76 637 €
40 %
45 %
Energie, voda a komunikácie
54 986 €
29 %
26 %
Služby
51 770 €
27 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
7 071 €
4 %
9 %
Cestovné náhrady
37 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
154 876 €
19 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
111 503 €
72 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
29 139 €
19 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
14 234 €
9 %
11 %
Bežné transfery
12 607 €
2 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
12 607 €
100 %
98 %
Kapitálové výdavky
8 023 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
8 023 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby