Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
658 670 €
Neobežný majetok
560 241 €
Obežný majetok
97 719 €
Časové rozlíšenie súčet
710 €
Pasíva
658 670 €
Vlastné imanie
-14 727 €
Záväzky celkom
669 727 €
Časové rozlíšenie súčet
3 670 €
Výnosy
970 553 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
97 542 €
Výnosy z finančnej činnosti
873 010 €
Náklady
955 932 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
895 561 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
60 371 €
Zisk
14 621 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
14 621 €
Príjmy195,5 tis. €
Granty a transfery
51,4 %
Nedaňové príjmy
43,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5,6 %
Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď
priemer odvetvia*
Výdavky894,7 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,1 %
Tovary a služby
22,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,7 %
Kapitálové výdavky
3,5 %
Bežné transfery
0,6 %
Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komenského 1137/37
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37839993
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby