Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola - Škultétyho 1, Nitra

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 468 344 €
Neobežný majetok
2 289 324 €
Obežný majetok
179 020 €
Pasíva
2 468 344 €
Vlastné imanie
-148 883 €
Záväzky celkom
2 617 227 €
Výnosy
1 319 802 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
69 662 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 250 140 €
Náklady
1 453 519 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 324 750 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
128 769 €
Zisk
-133 717 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-133 717 €
Príjmy216,7 tis. €
Nedaňové príjmy
52,1 %
Granty a transfery
43,1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,8 %
Základná škola - Škultétyho 1, Nitra
priemer odvetvia*
Výdavky1,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,0 %
Tovary a služby
26,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,3 %
Bežné transfery
3,7 %
Kapitálové výdavky
1,1 %
Základná škola - Škultétyho 1, Nitra
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Škultétyho 1
Obec:94911 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitra
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37861301
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby