Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola, Zlaté Moravce

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
533 979 €
Neobežný majetok
481 229 €
Obežný majetok
52 684 €
Pasíva
533 979 €
Vlastné imanie
4 282 €
Záväzky celkom
350 285 €
Výnosy
619 405 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
54 283 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
621 212 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
566 362 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
54 783 €
Zisk
-1 806 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 806 €
Príjmy117,1 tis. €
Granty a transfery
53,6 %
Nedaňové príjmy
46,4 %
Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
priemer odvetvia*
Výdavky552,3 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
66,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
24,4 %
Tovary a služby
9,2 %
Bežné transfery
0,0 %
Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Janka Kráľa 4
Obec:95301 Zlaté Moravce
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Zlaté Moravce
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37865161
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.5.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby