Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola - Nitra, Tulipánová 1

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 196 647 €
Neobežný majetok
4 093 440 €
Obežný majetok
100 595 €
Časové rozlíšenie súčet
2 611 €
Pasíva
4 196 647 €
Vlastné imanie
-2 671 €
Záväzky celkom
4 199 318 €
Výnosy
1 363 992 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
117 132 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 246 859 €
Náklady
1 360 827 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 246 616 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
114 210 €
Zisk
3 165 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 165 €
Príjmy124,1 tis. €
Nedaňové príjmy
91,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8,8 %
Základná škola - Nitra, Tulipánová 1
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,3 %
Tovary a služby
24,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,1 %
Kapitálové výdavky
0,8 %
Bežné transfery
0,2 %
Základná škola - Nitra, Tulipánová 1
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Tulipánová 1
Obec:94901 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitra
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37865609
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.5.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby