Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
609 091 €
Neobežný majetok
521 219 €
Obežný majetok
86 398 €
Časové rozlíšenie súčet
1 474 €
Pasíva
609 091 €
Vlastné imanie
-339 €
Záväzky celkom
540 561 €
Časové rozlíšenie súčet
68 869 €
Výnosy
984 483 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
47 774 €
Výnosy z finančnej činnosti
936 709 €
Náklady
984 141 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
934 888 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
49 253 €
Zisk
342 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
342 €
Príjmy49,6 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča
priemer odvetvia*
Výdavky928,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,5 %
Tovary a služby
19,0 %
Bežné transfery
1,3 %
Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie Štefana Kluberta 10
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37873792
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby