Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
731 674 €
Neobežný majetok
609 100 €
Obežný majetok
116 156 €
Časové rozlíšenie súčet
6 418 €
Pasíva
731 674 €
Vlastné imanie
-134 €
Záväzky celkom
663 868 €
Časové rozlíšenie súčet
67 939 €
Výnosy
1 100 623 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
35 703 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 064 921 €
Náklady
1 100 918 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 033 548 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
56 165 €
Zisk
-294 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-294 €
Príjmy39,2 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča
priemer odvetvia*
Výdavky1,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
60,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,1 %
Tovary a služby
16,6 %
Bežné transfery
1,2 %
Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie Štefana Kluberta 10
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37873792
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby