Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Školská ulica 3, 05304 Spišské Podhradie

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
159 261 €
Neobežný majetok
81 364 €
Obežný majetok
75 745 €
Časové rozlíšenie súčet
2 152 €
Pasíva
159 261 €
Vlastné imanie
-1 271 €
Záväzky celkom
158 380 €
Časové rozlíšenie súčet
2 152 €
Výnosy
1 193 726 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
115 964 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 077 762 €
Náklady
1 194 216 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 076 796 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
117 421 €
Zisk
-490 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-490 €
Príjmy117,6 tis. €
Nedaňové príjmy
96,3 %
Granty a transfery
3,7 %
Základná škola, Školská ulica 3, 05304 Spišské Podhradie
priemer odvetvia*
Výdavky1,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,6 %
Tovary a služby
21,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,9 %
Bežné transfery
2,1 %
Kapitálové výdavky
0,4 %
Základná škola, Školská ulica 3, 05304 Spišské Podhradie
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Školská ulica 3
Obec:05304 Spišské Podhradie
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Spišské Podhradie
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37873831
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:4.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby