Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Školská ulica 3, 05304 Spišské Podhradie

Spolu majetok
159 261 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
81 364 €
51 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
81 364 €
100 %
100 %
Pozemky
30 299 €
37 %
10 %
Stavby
26 959 €
33 %
87 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
13 176 €
16 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 930 €
13 %
2 %
Obežný majetok
75 745 €
48 %
13 %
Finančné účty súčet
72 827 €
96 %
94 %
Bankové účty
72 079 €
95 %
91 %
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
748 €
1 %
2 %
Pohľadávky spolu
2 229 €
3 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 229 €
3 %
3 %
Ostatné pohľadávky
1 220 €
2 %
1 %
Iné pohľadávky
1 009 €
1 %
1 %
Zásoby súčet
689 €
1 %
2 %
Materiál
689 €
1 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
2 152 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
2 152 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby