Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola, Námestie Majstra Pavla 48, 05401 Levoča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
342 367 €
Neobežný majetok
270 648 €
Obežný majetok
71 720 €
Pasíva
342 367 €
Vlastné imanie
184 €
Záväzky celkom
342 183 €
Výnosy
1 009 871 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
51 483 €
Výnosy z finančnej činnosti
958 388 €
Náklady
1 009 215 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
957 462 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
51 752 €
Zisk
657 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
657 €
Príjmy76,2 tis. €
Nedaňové príjmy
67,5 %
Granty a transfery
32,5 %
Základná umelecká škola, Námestie Majstra Pavla 48, 05401 Levoča
priemer odvetvia*
Výdavky948,3 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
63,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
23,3 %
Tovary a služby
12,7 %
Bežné transfery
0,1 %
Základná umelecká škola, Námestie Majstra Pavla 48, 05401 Levoča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie Majstra Pavla 48
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37873857
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby