Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU OLYMP

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
34 321 €
Neobežný majetok
16 481 €
Obežný majetok
17 416 €
Časové rozlíšenie súčet
424 €
Pasíva
34 321 €
Vlastné imanie
818 €
Záväzky celkom
25 729 €
Časové rozlíšenie súčet
7 774 €
Výnosy
230 694 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
3 944 €
Výnosy z finančnej činnosti
226 751 €
Náklady
228 966 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
224 262 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 704 €
Zisk
1 728 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 728 €
Príjmy26,7 tis. €
Nedaňové príjmy
70,0 %
Granty a transfery
30,0 %
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU OLYMP
priemer odvetvia*
Výdavky232,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
47,1 %
Tovary a služby
30,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,8 %
Kapitálové výdavky
3,4 %
Bežné transfery
0,1 %
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU OLYMP
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Francisciho 635/10
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37874110
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby