Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Prostějovská 38, Prešov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 504 747 €
Neobežný majetok
1 392 157 €
Obežný majetok
94 338 €
Časové rozlíšenie súčet
18 252 €
Pasíva
1 504 747 €
Vlastné imanie
-17 384 €
Záväzky celkom
1 485 897 €
Časové rozlíšenie súčet
36 233 €
Výnosy
1 563 531 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
150 123 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 413 408 €
Náklady
1 564 708 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 493 719 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
70 989 €
Zisk
-1 177 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 177 €
Príjmy191,0 tis. €
Nedaňové príjmy
85,4 %
Granty a transfery
14,6 %
Základná škola, Prostějovská 38, Prešov
priemer odvetvia*
Výdavky1,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,2 %
Tovary a služby
26,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,7 %
Bežné transfery
1,2 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Základná škola, Prostějovská 38, Prešov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Prostějovská 38
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37877194
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby