Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Prostějovská 38, Prešov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 467 952 €
Neobežný majetok
1 338 880 €
Obežný majetok
110 369 €
Časové rozlíšenie súčet
18 702 €
Pasíva
1 467 952 €
Vlastné imanie
-17 691 €
Záväzky celkom
1 446 668 €
Časové rozlíšenie súčet
38 975 €
Výnosy
1 507 197 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
60 500 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 446 697 €
Náklady
1 507 505 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 460 137 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
47 368 €
Zisk
-307 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-307 €
Príjmy116,6 tis. €
Nedaňové príjmy
68,4 %
Granty a transfery
31,6 %
Základná škola, Prostějovská 38, Prešov
priemer odvetvia*
Výdavky1,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,1 %
Tovary a služby
18,5 %
Bežné transfery
0,7 %
Kapitálové výdavky
0,2 %
Základná škola, Prostějovská 38, Prešov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Prostějovská 38
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37877194
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby