Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Vážecká 11

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 004 861 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
528 976 €
53 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
456 534 €
86 %
83 %
Príplatky
54 886 €
10 %
10 %
Odmeny
17 556 €
3 %
7 %
Tovary a služby
285 304 €
28 %
18 %
Materiál
106 779 €
37 %
45 %
Energie, voda a komunikácie
76 437 €
27 %
21 %
Rutinná a štandardná údržba
51 714 €
18 %
10 %
Služby
48 474 €
17 %
23 %
Dopravné
1 553 €
1 %
0 %
Nájomné za nájom
294 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
53 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
181 728 €
18 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
126 882 €
70 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
41 113 €
23 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
13 733 €
8 %
11 %
Bežné transfery
5 859 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
5 859 €
100 %
92 %
Kapitálové výdavky
2 994 €
0 %
0 %
Obstarávanie kapitálových aktív
2 994 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby