Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Sibírska 42

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 528 323 €
Neobežný majetok
2 415 995 €
Obežný majetok
100 888 €
Časové rozlíšenie súčet
11 440 €
Pasíva
2 528 323 €
Vlastné imanie
-14 582 €
Záväzky celkom
2 537 611 €
Časové rozlíšenie súčet
5 294 €
Výnosy
1 329 333 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
54 138 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 275 195 €
Náklady
1 331 637 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 291 472 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
40 166 €
Zisk
-2 304 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 304 €
Príjmy62,9 tis. €
Nedaňové príjmy
89,4 %
Granty a transfery
10,6 %
Základná škola Sibírska 42
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
60,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,0 %
Tovary a služby
18,4 %
Bežné transfery
0,3 %
Základná škola Sibírska 42
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Sibírska 42
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37877224
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby