Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
682 719 €
Neobežný majetok
521 507 €
Obežný majetok
128 153 €
Časové rozlíšenie súčet
33 060 €
Pasíva
682 719 €
Vlastné imanie
10 022 €
Záväzky celkom
483 655 €
Časové rozlíšenie súčet
189 042 €
Výnosy
1 671 262 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
55 002 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 616 260 €
Náklady
1 658 164 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 623 648 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
34 517 €
Zisk
13 098 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
13 098 €
Príjmy63,8 tis. €
Nedaňové príjmy
98,6 %
Granty a transfery
1,4 %
Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov
priemer odvetvia*
Výdavky1,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,6 %
Tovary a služby
26,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,7 %
Bežné transfery
1,4 %
Kapitálové výdavky
0,2 %
Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Matice slovenskej 13
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37877232
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby