Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 619 430 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
868 610 €
54 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
710 811 €
82 %
83 %
Príplatky
100 544 €
12 %
10 %
Odmeny
57 255 €
7 %
7 %
Tovary a služby
422 397 €
26 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
160 803 €
38 %
10 %
Služby
107 179 €
25 %
23 %
Materiál
101 150 €
24 %
45 %
Energie, voda a komunikácie
52 103 €
12 %
21 %
Nájomné za nájom
1 162 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
303 162 €
19 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
207 089 €
68 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
88 073 €
29 %
19 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
8 000 €
3 %
2 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
0 €
0 %
11 %
Bežné transfery
22 465 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
14 408 €
64 %
92 %
Transfery v rámci verejnej správy
8 057 €
36 %
8 %
Kapitálové výdavky
2 796 €
0 %
0 %
Obstarávanie kapitálových aktív
2 796 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby