Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
810 587 €
Neobežný majetok
684 598 €
Obežný majetok
114 596 €
Časové rozlíšenie súčet
11 393 €
Pasíva
810 587 €
Vlastné imanie
-8 338 €
Záväzky celkom
818 925 €
Výnosy
1 619 064 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
141 382 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 477 682 €
Náklady
1 619 958 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 463 900 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
156 058 €
Zisk
-894 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-894 €
Príjmy154,1 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3
priemer odvetvia*
Výdavky1,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,9 %
Tovary a služby
20,8 %
Bežné transfery
0,7 %
Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Železničný riadok 3
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37879405
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2003
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby