Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 464 189 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
843 776 €
58 %
55 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
748 706 €
89 %
84 %
Príplatky
61 719 €
7 %
10 %
Odmeny
33 352 €
4 %
6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
305 886 €
21 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
209 874 €
69 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
63 801 €
21 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
19 875 €
6 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
12 336 €
4 %
2 %
Tovary a služby
304 000 €
21 %
24 %
Materiál
150 665 €
50 %
46 %
Energie, voda a komunikácie
93 123 €
31 %
25 %
Služby
54 169 €
18 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
4 879 €
2 %
8 %
Dopravné
696 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
467 €
0 %
0 %
Bežné transfery
10 527 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
10 527 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby